Trở về

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần người dân tham gia

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trong trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII sáng 27/1.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội sáng ngày 27/1

PV: Thưa đồng chí, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được coi là một trong những vấn đề trọng tâm và hết sức quan tâm. Vậy thời gian qua, vấn đề đó đã được Đảng ta triển khai như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng ta. Trong suốt quá trình phát triển đất nước, đặc biệt 5 năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công việc này được triển khai bài bản, hệ thống, nhất quán và đặc biệt là rất quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Điều này thể hiện ở việc lần đầu tiên chúng ta có Ban chỉ đạo thống nhất cả bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận về công tác tư tưởng, về văn học nghệ thuật. Sau đó chỉ đạo này được triển khai từ Trung ương đến địa phương và tất cả đều có các Ban chỉ đạo, vào cuộc rất bài bản.

Chúng ta đã xây dựng được một kế hoạch, chương trình để thực hiện công tác đấu tranh này có trọng tâm, trọng điểm cả trước mắt và đặt cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng một cách thường xuyên, liên tục.

Kết quả, vừa qua chúng ta đã giải quyết mối quan hệ rất tốt giữa việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, phát triển đất nước, đồng thời là những kết quả rất quan trọng, nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua. Có thể nói đây là kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo và khẳng định rằng, chúng ta dựa trên nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc của Đảng và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo; do đó, có thể nói đây là nội dung rất quan trọng để thực hiện việc xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ và đã mang lại kết quả rất tích cực

Điểm thứ hai là xây dựng được một mạng lưới đấu tranh cả trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội. Đây là điểm rất mới, một mặt xây dựng luận cứ để có đấu tranh thật sự thuyết phục và hiệu quả, nhất là trên mạng xã hội, với những bài viết ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục để đông đảo tất cả mọi người hiểu sâu được quan điểm, đường lối của Đảng.

Cùng với đó, chúng ta đấu tranh trực diện với những luận điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các thế lực thường lợi dụng những sự kiện lớn hoặc là những vấn đề nóng để xuyên tạc lệch lạc, gây ra tình trạng mơ hồ, hiểu không đúng thì chúng ta đấu tranh. Đấu tranh này phải thiết thực, đồng bộ cả việc xây dựng các luận cứ cho đấu tranh cũng như các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng.

Thứ ba, chúng ta thực hiện các giải pháp về kinh tế, tài chính, kiểm soát dòng tiền mà các trang mạng xã hội bị các thế lực này thông qua thực hiện các mục tiêu chống phá. Phải nói rằng đây là những kết quả rất thành công của chúng ta trong thời gian vừa qua. Như các bạn thấy, bước vào Đại hội, có thể nói là gần như 80-85% các thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ.

Có thể nói đây là một Đại hội được đánh giá là không khí của Đại hội cho thấy niềm tin của xã hội rất tốt, rất đúng về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta.

PV: Trong bối cảnh hiện tại chúng ta vẫn tiếp tục phải đối mặt với những thách thức, đặc biệt là các thế lực thù địch vẫn không ngừng có những hành động chống phá. Vậy chúng ta phải tiếp tục công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá vì chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta. Có thể nói, trong bối cảnh mới hiện nay, thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó dự đoán và thế giới đang đi đến rất nhiều những giá trị mà nó không còn theo những cách nhìn nhận như trước đây. Bởi vì chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa nước lớn… đang chi phối rất mạnh, các thế lực thù địch cũng dựa trên nền tảng công nghệ mà rõ ràng công nghệ này có hai mặt, một mặt mang đến cơ hội mới nhưng đồng thời cũng mang rất nhiều thách thức mới. Do đó việc các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu chống phá, sử dụng tất cả những công nghệ mới để chống phá chúng ta một cách rất tinh vi nên cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ và với sự tham gia của tất cả mọi chúng ta trong mặt trận tư tưởng lý luận. Tôi muốn nói đến vai trò của những người làm công tác lý luận xây dựng luận cứ, vai trò của các cơ quan thông tin truyền thông về xây dựng những giải pháp tích cực.

Chúng ta phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc tất cả những hành động của chúng ta, đồng thời để đấu tranh với các thế lực thù địch để làm thế nào vừa răn đe, cảnh báo nhưng đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật, như vậy mới nghiêm được.

Chiêu trò của các thế lực thù địch rất đa dạng, âm mưu ghê gớm, đặc biệt là sử dụng các trang mạng, có kịch bản, thậm chí xây dựng giao diện tương tự giống chúng ta để làm lẫn lộn, mơ hồ và nhân dân nhiều khi không biết được đâu là đúng đâu là sai.

Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và càng khẳng định cái đúng, cái mới, cái hay, những mô hình, cách làm thì đấy cũng là cách mà chúng ta trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái chứ không phải chỉ có các lực lượng chuyên trách. Đây là sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, của người dân trong xã hội. Nói “Đảng ta” là Đảng của chính người dân và người dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

PV: Nhiệm kỳ vừa qua được đánh giá là tạo những dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhất là phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin trong nhân dân. Ðồng chí có thể nói rõ hơn về nhận định này, thưa đồng chí?

Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Ðảng được đánh giá đạt những kết quả toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, công tác xây dựng Ðảng luôn bám sát các nguyên tắc của Ðảng. Và trong nguyên tắc của Ðảng có một nội dung luôn được quán triệt đó là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong Ðảng. Chỉ có đoàn kết mới tập hợp được sức mạnh và thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng.

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Ðảng đã đạt được những kết quả được nhân dân ghi nhận, quốc tế đánh giá cao, nhưng đấy mới là kết quả bước đầu. Bởi vì điều quan trọng nhất là cuối cùng chúng ta phải xây dựng được một thể chế để cho các cá nhân tham gia tổ chức đảng, hệ thống chính trị không có cơ hội, không dám và không thể tham nhũng. Và như vậy chúng ta xây dựng một Ðảng cách mạng chân chính, Ðảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần đó thì cuộc đấu tranh mới mang lại kết quả cuối cùng, đưa Việt Nam có được kỳ tích phát triển mới.

Một dân tộc có truyền thống, một dân tộc chung lưng đấu cật, đồng lòng và có sức mạnh như Bác Hồ từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Ðó là một truyền thống quý báu của ta…, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ”.

Thêm một điều nữa cần hướng đến là xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển bền vững đất nước, trong đó nhấn mạnh pháp luật phải đồng bộ. Xây dựng một thể chế giúp tháo gỡ tất cả những điểm nghẽn làm hạn chế khả năng huy động các nguồn lực phát triển…, đồng thời là giải pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

Tác giả: Dẫn nguồn từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *